ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาพรรณ์ ฉลาดดี
ตำแหน่ง :ผู้จัดการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายศาสนกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ