ชื่อ - นามสกุล :นางสายฝน ภูสีเขียว
ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิชาการ
หน้าที่หลัก :งานวิชาการ, วัดผลประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :rainbow2512@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายศาสนกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : @ กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :