ชื่อ - นามสกุล :นายอนุสิทธ์ บุญกล้า
ตำแหน่ง :หน้าหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการผู้แทนครู
กลุ่ม / แผนก : กรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายศาสนกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่าย
กลุ่ม / แผนก : @ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หน้าหน้ากลุ่มสาระ