ชื่อ - นามสกุล :นางรำพึง มะโนนำ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานปฐมวัย,
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2
หน้าที่หลัก :ครู
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายศาสนกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : แผนกอนุบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกอนุบาล