[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สารสนเทศ อ.ศ.
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ทางการศึกษา
QR-Code Website

cctconnect
แผนผังหน่วยงาน
@ ���������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
น.ส.ลดาวัลย์ พัฒนเพ็ญ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสิริญญา ชัยมณี
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
Mr.Mark David Speakman
ครู
ครูภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาววารุณี ไหว้ครู
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวโชติกา พิมพ์มา
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวอรุณวดี สว่างอารมย์
ครูภาษาจีน
ครูผู้สอน

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : คณะกรรมการบริหารภายใน
2 : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3 : กรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
4 : ฝ่ายวัดผลประเมินผล
5 : ฝ่ายศาสนกิจ
6 : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
9 : ฝ่ายธุรการ
12 : แผนกอนุบาล
13 : @ กลุ่มสาระภาษาไทย
14 : @ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
15 : @ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 : @ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
17 : @ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
18 : @ กลุ่มสาระศิลปะ
19 : @ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
20 : @ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
127 : ฝ่ายอาคารสถานที่