[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สารสนเทศ อ.ศ.
เว็บไซต์ทางการศึกษา
QR-Code Website

cctconnect
  
พันธกิจ เป้าหมายสถานศึกษา  
 

พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา

พันธกิจของสถานศึกษา
๑.  ประกาศพระกิตติคุณ  เรื่องพระเยซูคริสต์  แก่ผู้เรียน  บุคลากร  และสาธารณชน
๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาและเป็นเลิศด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  และ
สุนทรียภาพ  นิยมความเป็นไทยามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
๔.  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจรรยาบรรณ  และมาตรฐานวิชาชีพ
๕.  สนับสนุนทรัพยากร  และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ
๖.  พัฒนาอาคาร  สถานที่  และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๗.  โรงเรียนมีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก  สมศ.
๘.  สร้างเครือข่ายทางการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

เป้าหมายของสถานศึกษา
๑.  บุคลากรทุกคนและผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามครรลองของคริสต์ศาสนา
๒.  ผู้เรียนมีมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  และสุนทรียภาพ 
นิยมความเป็นไทยตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร  พร้อมเข้าสู
ประชาคมอาเซียน
๔.  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทุกฝ่ายมีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
๕.  โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีทรัพยากร  งบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๗.  มีอาคาร  สถานที่  และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ร่มรื่น  ปลอดภัย
๘.  โรงเรียนมีความพร้อมในระบบประคุณภาพการศึกษา
๙.  โรงเรียนเป็นเครือข่ายทางการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม
๑๐.  สนับสนุนความก้าวหน้า  และความมั่นคงแก่ครู  บุคลากรอย่างทั่วถึง