ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สุภารัตน์ สุขมานพ
ตำแหน่ง :งานวิชาการ, วัดผลประเมินผล
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :tookri_jung2006@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรม/เลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวัดผลประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : @ กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :