ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ เหตุถัง
ตำแหน่ง :ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :apichat2506@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : กรรมการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวัดผลประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษา