ชื่อ - นามสกุล :ผป.อุใด ศรีทุมมา
ตำแหน่ง :ประธานคณะกรรมการบริหาร
หน้าที่หลัก :ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน